جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  ارتباط با ما
نام مرکز تحقیقات: مرکز تحقیقات بیماریهای بافت همبند
محل استقرار: مرکز آموزشی ـ درمانی امام رضا (ع)، طبقه چهارم، معاونت آموزشی، مرکز تحقیقات بیماریهای بافت همبند
نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: آقای دکتر علیرضا خبازی
شماره تماس مرکز: 33369331        ایمیل مرکز: connectivetrc@gmail.com