جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  طرح تحقیقاتی مصوبه سال 94
 
طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 94 پرداختی های  شماره حساب
ردیف عنوان طرح عنوان انگلیسی طرح مجری هزینه طرح (ریال) هزینه پرسنلی هزینه غیر پرسنلی  تصویب شورای پژوهشی تصویب کمیته اخلاق طرح پایان نامه مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم محل پرداخت بودجه شماره تلفن شماره حساب  کد ملی , E-mail کد طرح تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 تعیین میزان متیلاسیون و اندازه گیری سطح بیان ژنهای IL-110و IL-6 در بیماران مبتلا به بهجت Determination of Methylation and expression of IL-10 and IL-6 Genes in Ptients with Behc¸et’s Disease دکتر علیرضا خبازی             *                    
2 تعیین شیوع بیماری شایع موسکلواسکلتال  در جمعیت آذرکوهورت در سال 1394 Prevalence of muskuloskletal diseases in Azar -cohort population 1394 دکتر سوسن کلاهی             *                    
3 واکاوی وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن های KISS1 و EDNRB در نمونه های تومور و نرمال کناری سرطان کولون و راست روده تک گیر Analysis of promoter methylation status in the KISS1 and EDNRB genes in tumoral tissues and their normal counterparts in patients affected with sporadic colorectal cancer دکتر ابراهیم سخی نیا              *                    
4 آنالیز همزمان 29 ترانسلوکاسیون شایع در لوسمی حاد توسط روش RT-PCRچند گانه   دکتر ابراهیم سخی نیا            *                      
5 بررسی میزان تبعیت از درمان در بیماران بهجت مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی کلینیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
Assessment of Adherence to Treatment in Behcet Patients Referred to the Rheumatology Clinic of Tabriz University of Medical Sciences دکتر علیرضا خبازی           *                      
6 آنالیز مولکولی سطح بیان ژن های CXCL12 و CXCR4 در نمونه های بیوپسی تومور و حاشیه تومور سرطان کلورکتال Molecular analysis of the CXCL12 and CXCR4 expression levels in the colorectal cancer tumoral and tumor margin samples دکتر ابراهیم سخی نیا              *                    
7 بررسی ساختار ژنتیکی ژن های GGCX و         CYP4F2 دخیل در متابولیسم وارفارین و تعیین دوز مصرفی وارفارین برای بیماران با سابقه جراحی قلب   دکتر ابراهیم سخی نیا            *                      
8  بررسی اثرات مصرف خوراکی  روغن  سیاه دانه برسطوح  برخی مارکرهای سلولی  سیستم ایمنی و استرس اکسیداتیو درافراد مبتلا به بیماری بهجت
 
Effect of nigella sativa oil on selected oxidative stress markers in patients with Behcet’s disease دکتر علیرضا خبازی             *                    
9 آنالیز جهش های اگزون های شایع  5 تا 9 ژن  P53  در DNA  نمونه های مدفوع بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال  Detection of P53 (exons 5_9) mutations in stool DNA of patients with colorectal cancer                                                                                                                                                           دکتر ابراهیم سخی نیا              *                    
10 بررسی روایی پرسشنامه بسامد غذایی بر پایه داده های ثبت غذایی و سطوح سرمی برخی شاخص¬های بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید Food frequency questionnaire validity based on dietary record data and serum levels of some biomarkers in patients affected by rheumatoid arthritis  دکتر سعید پیروزپناه           *                      
11 تعیین میزان متیلاسیون ژنهای FOXP3 و CTLA4و ارتباط آن با سطح بیان این ژنها در بیماران مبتلا به بیماری بهجت Determination of FOXP3 and CTLA4 genes methlation  and its relationship with the expression level of these genes in patients with Behcets disease دکتر علیرضا خبازی             *                    
نوشته شده توسط   الناز خوش زبان