سه شنبه 29 اسفند 1396 - 03 رجب 1439
جستجو :
  معرفی ریاست مرکز

دکتر علیرضا خبازی
فوق تخصص روماتولوژی
هیئت علمی
دانشیار
رئیس مرکز ـ عضو موسس مرکزdr_khabbazi@yahoo.com
نوشته شده توسط   الناز خوش زبان